STANOVY

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  TADEÁŠE  HAENKEHO

 

Článek 1:
Název: Sdružení Tadeáše Haenkeho, občanské sdružení (dále jen STH, o.s.)
Sídlo: Chřibská 197, 407 44 Chřibská
Územní působnost: Činnost provozuje po celém území České republiky i mimo ni a je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami.

Článek 2:
Cíle činnosti:

V době svého vzniku mělo STH, o.s. za cíl zřízení regionálního muzea ve městě Chřibská, které je rodištěm významného humanisty,  vědce a cestovatele T. Haenkeho. Muzeum bylo otevřeno 10. 8. 2002.

Hlavní činnost STH, s.r.o. – propagace osobnosti T. Haenkeho, získávání exponátů pro muzeum, pořádání vzdělávacích akcí a kulturních projektů – zejména festivalu -Chřibské kulturní léto, vytváření prostředí pro veškerou odbornou činnost zvyšující prestiž města.  Naplnění těchto cílů dosahuje STH, o.s. získáváním materiálů  spoluprací s odbornými institucemi  v České republice i prostřednictvím zahraničních kontaktů. 
STH, o.s. navazuje pracovní a zájmové kontakty se sdruženími rodáků i jinými zahraničními subjekty a institucemi s cílem obohacení ekonomického a společenského života a posílení zájmu o město Chřibská a povznesení turistického ruchu v regionu.


Další činností je vedlejší hospodářská činnost a specializovaný maloobchod –prodej propagačních materiálů, vstupenek, knih, pohlednic apod.

Článek 3:
Organizační struktura:
1. Valná hromada (dále jen VH)
2. Správní rada (dále jen SR): předseda, I. a II. místopředseda
3. Kontrolní komise
4. Pracovní rady – dočasná seskupení

Článek 4:
Působnost orgánů sdružení:

VH je nejvyšším orgánem STH,o.s., rozhoduje o všech zásadních záležitostech činnosti, schvaluje hospodaření, finanční plán, programový plán, změny stanov, řeší otázky členství. VH se koná nejméně jedenkrát za rok. VH je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Hlasování členů může vzhledem ke struktuře členské základny probíhat i korespondenčně.  Pravidla pro korespondenční hlasování stanoví předseda. Návrh o kterém je hlasováno je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů. VH svolává předseda, popř. místopředseda. O konání Valné hromady musí  být členové informováni písemně nebo telefonicky, nejméně 1 měsíc před konáním VH (s výjimkou mimořádné VH).  Pokud se chce člen STH,o.s. nechat na VH zastupovat, je nutné prokazatelné osobní pověření zastupujícího člena. Mimořádná VH se svolává na žádost 10% členů s udáním důvodu. O každém jednání VH je veden protokol, na jehož kopii má nárok každý člen sdružení.

 SR řídí STH, o.s. a rozhoduje za sdružení v období mezi VH. Předkládá zprávy a návrhy VH, určuje prostředky a způsob zajištění funkcí a rozvoje STH,o.s., vytváří program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí. SR je výkonným orgánem STH, o.s. SR se skládá nejméně ze tří členů, volí předsedu a místopředsedu. Členové SR jsou voleni VH. Ve volbách do SR má právo kandidovat každý řádný člen STH,o.s. SR je odpovědná VH.

Funkční období SR stanoví VH dle potřeby. SR je svolávána dle programových potřeb, nejméně však čtyřikrát ročně. O usneseních je veden zápis. Volební období členů SR je dvouleté. Chce-li člen SR v průběhu volebního období rezignovat na svou funkci, oznámí to k rukám předsedy písemně 2 měsíce předem. Na místo odstoupivšího člena SR mohou ostatní členové SR na zbytek dvouletého období, pokud je kratší než 6 měsíců jmenovat náhradního člena. Jinak se k volbě nového člena SR svolává mimořádná VH.

Předseda svolává a řídí Valnou hromadu. Má hlavní slovo při tvorbě  programu sdružení, odpovídá za dodržení harmonogramu činnosti, spolupracuje se SR, s hospodářem projednává veškeré záměry dopadající do hospodaření STH, o.s., veškeré programové  změny projednává se SR. Navazuje kontakty s institucemi i všemi zájemci o činnost sdružení. Oslovuje sponzory a nadace v zájmu rozvoje činnosti sdružení. Sestavuje Zprávu o činnosti sdružení za uplynulé období (pracovní rok) a předkládá ji VH.  Zastupuje navenek sdružení a dbá o jeho dobrou pověst. Má právo pověřit zastupováním sdružení i jiného člena sdružení. Má podpisové právo.

Místopředseda v nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu ve všech směrech jeho kompetencí. Aktivně spolupracuje na tvorbě programu a kontroluje činnost předsedy v zájmu fungování STH, o.s. Navazuje kontakty se sponzory a nadacemi. Vede samostatná jednání s institucemi i jednotlivci ve smyslu cílů a úkolů STH, o.s. Má podpisové právo.

Hospodář – je členem SR, řídí ekonomiku sdružení, zpracovává účetnictví sdružení, odpovídá za jeho správnost, má podpisové právo – viz článek 7. Pravidelně informuje předsedu (popř. místopředsedu ) o stavu hospodaření, samostatně jedná s finančními institucemi i institucemi státní správy. Přehled o stavu hospodaření předkládá  na každé VH. Podílí se na tvorbě programu sdružení a má rozhodující slovo při uzavírání smluv na výši honorářů i plánovaných výdajů. Dohlíží na hospodárné využití sponzorských prostředků a na správné nakládání s majetkem STH.

Předseda i místopředsedové a členové SR jsou v zájmu prospěchu sdružení oprávněni jednat samostatně a nakládat v tomto smyslu s majetkem STH.

KK (kontrolní komise) provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření dalších oblastí činnosti sdružení. O výsledcích revize podává jedenkrát do roka zprávu SR a VH. KK   je volena na dobu určenou, počet členů KK určuje VH podle potřeby. Členství v KK je neslučitelné s členstvím v SR.

Pracovní rady – jsou dočasně utvářené kompetenční týmy za účelem realizace projektů STH,o.s.

Článek 5.
Členství:
Vedle členů přípravného výboru, kteří se stali členy dnem registrace, se může členem STH, o. s. stát kterákoliv fyzická osoba, která splní následující podmínky a k jejímuž přijetí dá souhlas SR: a)Souhlasí s posláním a cíli STH,o.s., b) Platí stanovený členský příspěvek každý rok. Výši příspěvku stanovuje SR. Členství je možno ukončit na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv. Čestné členství lze udělit s jejich souhlasem těm, kteří přispěli k plnění cílů a poslání STH, o.s. a nemohou či nechtějí být jeho řádnými členy.
Přijímání nových členů – na základě vyplněné přihlášky je přijetí nebo nepřijetí schváleno při zasedání nejbližší  SR.

Článek 6:
Členská práva a povinnosti:
Členové STH, o.s. mají zejména právo a)volit a být voleni do orgánů sdružení, b)podávat návrhy a doporučení orgánům sdružení, c)užívat podle pravidel stanovených SR prostředky a zařízení sdružení, d) být informováni o činnosti STH,o.s. a účastnit se jeho akcí. Dále pak mají povinnost dodržovat stanovy sdružení, stejně jako rozhodnutí orgánů sdružení a platit řádně členské příspěvky.

Článek 7:
Hospodaření:
Majetek a finanční prostředky nutné k realizaci cílů získává sdružení z členských příspěvků (podle zásad stanovených SR a schválených VH), dále ze sponzorských a nadačních i jiných zákonných zdrojů. Hospodaří s nimi podle obecně závazných právních předpisů.

Podpisové právo má předseda, místopředseda a hospodář. Hospodář je členem SR, vede účetnictví sdružení a má pověření k jednání s bankou i všemi  institucemi (Finanční úřad apod.)  v návaznosti na ekonomiku STH,o.s.  Viz Článek 4

Článek 8:
Zánik STH, o.s.:
O zániku sdružení může být rozhodnuto jen na řádné či mimořádné VH. V případě dobrovolného rozpuštění rozhodne VH o majetku sdružení, který by měl připadnout neziskové organizaci obdobného zaměření nebo být věnován humanitární organizaci. Jinak platí pro likvidaci obecně závazné právní předpisy.

Článek 9:
Závěrečné ustanovení:
 a) Změny těchto stanov provádí VH STH,o.s., b) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.